A fokozott adóhatósági felügyelet szabályai

2012-től új eszközt kapott az adóhatóság, a fokozott adóhatósági felügyeletet. A fokozott adóhatósági felügyelet célja, hogy kockázatelemzést követően kiválasztott, adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatóság felügyelet mellett működjenek.

Az Art. 24/F. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság

• az újonnan alakult cégeknél, valamint

• azon gazdasági társaságoknál, ahol a vezető tisztségviselő személye, vagy

• Kft., Zrt. esetén az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja vagy részvényese személye változott,

kockázatelemzést végez, amely keretében vizsgálhatja az adózó által bejelentett adatok valódiságát adókötelezettségeinek teljesítését és kérdőív kitöltésére is kötelezheti őket.A kockázatelemzés során az érintett cégekről rendelkezésre álló adatok elemzése, továbbá a cégek tulajdonosainak, vezetőinek más cégekben korábban folytatott gazdasági tevékenységének, adózói múltjának „vizsgálatára” kerül sor, az ez alapján kockázatosnak minősített adózók hívhatók fel kérdőív kitöltésére. A kérdőív „neve” KOCKERD, melyet 2013. évtől nem csak papíralapon, hanem akár elektronikus úton is ki lehet tölteni, illetve vissza lehet küldeni.

E kérdőív célja, hogy kiszűrje azt az adózói kört, amely esetében a gazdasági tevékenység megvalósulása az adózó tagjainak (részvényeseinek), illetve vezető tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységével, adózói múltjával kapcsolatban rendelkezésére álló adatokra, vagy a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekre tekintettel kockázatok merültek fel és ezért a fokozott adóhatósági felügyelet elrendelése indokolt.

A kérdőív a következő adatokra kérdez rá:

a) a tevékenység részletes bemutatása,

b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegével kapcsolatos információk közlése,

c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása,

d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése,

e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása.

2013. évtől a törvény megállapítja azt is, hogy milyen időtartamon belül van lehetőség a fokozott adóhatósági felügyeletet megelőző kockázatkezelési eljárásra. Az Art. 24/F. § (1a) bekezdése alapján az állami adóhatóság a kockázatelemzési eljárást az adószám megállapítását, illetve (már működő cég esetén) a korábban részletezett személyi változásról történt tudomásszerzést követő egy éven belül folytatja le. Éves általános forgalmiadó bevallás benyújtására kötelezett adózó esetében, ha a személyi változásról történt tudomásszerzés évére vonatkozó általános forgalmi adó bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja a fentiek szerinti határidő utolsó napjánál későbbi időpontra esik, az állami adóhatóság a kockázatelemzési eljárást ennek a bevallásnak a benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő naptól számított 30. napig folytatja le. A kockázatelemzési eljárás eredményéről az állami adóhatóság az adózót csak abban az esetben értesíti, ha az adózó fokozott adóhatósági felügyelet alá vonását rendeli el.

Szólj hozzá!