Diákok munkavégzésre történő igénybevétele az iskolaszövetkezettől

Az iskolaszövetkezet vállalkozási tevékenységének, illetve ezen belül az iskolaszövetkezet tagja munkavégzésének sajátosságát az adja, hogy a tag egyben tanulói, hallgatói jogviszonyban van. Ennek értelmében a szövetkezet és a tag együttműködése megvalósulhat a diákok és az oktatási intézmények együttműködésével működő iskolaszövetkezetek esetén a diákok munkalehetőségeinek megteremtésében, valamint az oktatási feltételek javításában.

Az iskolaszövetkezet és tagja között harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítésére létesített munkaviszony

Az Mt. 223. § (1) bekezdése értelmében az iskolaszövetkezet – mint munkáltató – és a tagja közötti, harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető. Mivel az iskolaszövetkezet tagjának van egy alap-jogviszonya, nevezetesen a tanulói, illetve a hallgatói jogviszony, az Mt. erre való tekintettel alakította ki azokat a jellemző vonásokat, amelyek alapján az iskolaszövetkezet nappali tagozatos hallgató tagjának munkavégzése különbözik a tradicionális munkaviszonytól. Az Mt. 223. § (2) bekezdése szerinti munkaszerződésnek nevezett megállapodás valójában egy keretszerződés a felek között, melyben meg kell határozni
·        a munkavállaló által vállalt feladatok körét,
·        a munkavállalónak a szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzési kötelezettsége teljesítésének tartamára járó alapbérek legkisebb összegét,
·        a felek kapcsolattartásának módját a munkavégzési kötelezettséggel nem járó időtartamra.

Mivel a keret-munkaszerződés öt évnél hosszabb határozott időre is köthető, a teljes tanulmányok idejét lefedheti. E keretszerződés alapján írásban állapodhat meg az iskolaszövetkezet és a diák az egyes munkák megkezdése előtt a 223. § (3) bekezdésben foglalt – egyben a munkavégzés megkezdésének előfeltételét jelentő – alábbi feltételekben:
·        a szolgáltatás fogadójának személye,
·        a munkavégzési kötelezettség teljesítése során ellátandó munkakör,
·        az alapbér, a munkavégzés helye, a munkába lépés napja,
·        a munkavégzés tartama.
A fenti kettős konstrukció egyben azt jelenti, hogy a nappali tagozatos tanuló, hallgató tag munkavégzési kötelessége nem kötődik automatikusan a munkaszerződés megkötéséhez. Ennek megfelelően a munkavégzési kötelesség kezdete nem a munkaszerződés megkötését követő nap. A munkaszerződés ebben a konstrukcióban általános keretet jelent, amelyhez az adott teljesítés megkezdését megelőzően kapcsolódik egy újabb megállapodás.

A 223. § (4) bekezdése e megállapodáshoz kapcsolódó munkáltatói tájékoztatási kötelezettséget állapítja meg. Ez alapján a munkavállalót legkésőbb a munkavégzési kötelezettség megkezdésével egyidejűleg írásban tájékoztatni kell
·        a szolgáltatást igénybe vevő harmadik személynél irányadó munkarendről,
·        a bérfizetés napjáról, a munkakörbe tartozó feladatokról, továbbá
·        az utasítást adó személyéről.

Az iskolaszövetkezeti tag munkavégzése a szolgáltatás fogadójánál

Az iskolaszövetkezet meghatározott feladat ellátását végzi el egy harmadik személy részére, saját tagjaival, akik a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködnek. Ennek következtében a szolgáltatás fogadója a kölcsönvevővel hasonlatos – de facto – munkaadói pozícióba kerül. Így a munkavállalónak utasítást adhat [224. § (1) bekezdés]. Ezen túlmenően a szolgáltatás fogadójának munkáltatói jogait és kötelezettségeit erősíti meg 224. (3) bekezdése, mely szerint a munkavállaló munkavégzési kötelessége teljesítésének tartama alatt a szolgáltatás fogadója gyakorolja, illetve teljesíti azokat a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, amelyek a munkavédelemmel, a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával, továbbá a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatosak.

A szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzés tartama alatt az iskolaszövetkezet munkavállalója számára biztosítani kell a szolgáltatás fogadójával munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó – a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok szerinti [Mt. 219. § (2) bekezdés] alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket. Azaz, az említett foglalkoztatási feltételek vonatkozásában a szolgáltatás fogadójánál munkaviszonyban állókkal azonos kondíciók mellett kell az iskolaszövetkezeti tagokat foglalkoztatni. Ezért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel [224. § (3)-(4) bekezdés].

Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nem jár szabadság, betegszabadság, szülési- és fizetés nélküli szabadság sem. Ugyanakkor a munkavégzési kötelezettséggel nem járó idő tartama nem lehet kevesebb, mint amennyi alapszabadság a munkavállaló életkora alapján járó pótszabadság megilletné a munkavállalót [Mt. 225. § (2) bekezdés]. Erre az időre azonban a munkavállalót díjazás nem illeti meg.

Szólj hozzá!