A biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a személyi jövedelemadó törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő elektronikusan a 13T1041-es számú nyomtatványon jelenti be az adóhivatalnak biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát.

A bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a jogviszony megszűnését 8 napon belül, a változás tényét 15 napon belül kell teljesíteni.

A tevékenységét tárgyévben kezdő, illetve a megelőző évben 8 millió forintot meghaladó bevételt elért biztosított mezőgazdasági őstermelő a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 10 százalék nyugdíjjárulékot, a 4 százalék természetbeni- és a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, továbbá a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót.

Az a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őstermelő, aki a tárgyévben már nem minősül kezdőnek és a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka – havi szinten ezen összeg egy tizenketted része – után 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet.

A 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. Fontos, hogy az említett jogcímen kapott támogatások a járulékalap részét képezik.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a nyugdíjjárulékot, valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál (minimálbér, illetve a bevétel 20 százalékának egy tizenketted része) magasabb összeg után fizeti meg. A magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásában tehet nyilatkozatot a NAV-nak.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő az őt terhelő járulékokat elektronikusan negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be – 2013. évben a 1358. számú nyomtatványon – és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

Szólj hozzá!